श्रीजङ्गा लिपी

 स्पष्ट अक्षरहरु वुझ्नु भएन भने अक्षरहरु माथि पुन क्लिक गर्नुहोस् तव स्पष्ट देखिनेछ